KAS logo uden baggrund 2  Københavns Amts Skyttelaug

IMAG0001DCP02240DCP02244DCP01878DCP01886DCP01889

K.A.S

KØBENHAVNS AMTS SKYTTELAUG

LOVE

§ 1.    Foreningens navn er:

Københavns Amts Skyttelaug.
(herefter forkortet til “Lauget”).

Lauget er udgået af det den 9. februar 1909 oprettede og den
23. juli 1937 ved lov nr. 112 af 7. maj 1937 nedlagte:
Københavns Amts Skyttekorps.

§ 2.    Foreningens formål er på upolitisk grundlag at dyrke idræt - især skydning.
    Københavns Amts Skyttekorps Befalingsmandsforening er en del af Lauget for, at kunne viderefører Københavns Amts Skyttekorps Befalingsmandsforening traditioner.
    Lauget er medlem af DGI Storkøbenhavn herigennem DGI, samt Dansk     Sportsskytte Forbund og herigennem     tilsluttet Dansk Skytte Union og     Danmarks Idrætsforbund og dermed underlagt disse organisationers love og     bestemmelser.

§ 3.    Som aktivt medlem kan optages enhver, som findes egnet og kan godkendes af politiet via en SKV 6 eller SKV 3 til at få transporttilladelse. Der er et indmeldings gebyr, som bestyrelsen fastsætter hvert år.

Personer der er ekskluderet af tilsvarende foreninger, kan ikke optages som medlem

Som aktivt junior-medlem kan optages enhver, som findes egnet og har forældres eller værges skriftlige tilladelse.

Som passivt medlem kan optages enhver der yder bidrag til Lauget.

Til æresmedlem af Lauget, kan bestyrelsen udnævne enhver der i særlig grad har gjort sig fortjent.

§ 4.    Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på generalforsamlingen.


§ 5.    Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance, eller er i restance med anden gæld til Lauget, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, skriftligt udelukke medlemmet.
    Den på grund af gæld til Lauget udelukkede må, for på ny at blive medlem, betale sin gæld til Lauget, plus et af bestyrelsen fastsat gebyr.
I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold taler derfor, dog først efter den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan kræve spørgsmålet om udelukkelse prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling. Et medlem der er udelukket i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 6.    Lauget's hjemsted og værneting er København.
    For Lauget's forpligtigelser hæfter Lauget's midler, medens medlemmerne ikke har noget ansvar for forpligtigelserne.
Lauget forpligtes i henhold til tredjemand i enhver henseende ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen.

§ 7.    Lauget's daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af:
1.    Formand.
2.    Næstformand.
3.    Kasserer.
4.    Et medlem valgt blandt aktive medlemmer.
5.    Et medlem valgt blandt passive medlemmer.
6.    Leder af skydeudvalg.
7.    Viceleder af skydeudvalg.
Der vælges desuden:
2 suppleanter.
    Formanden, kassereren og viceleder af skydeudvalg vælges på ulige år.
    Næstformanden, leder af skydeudvalg og medlemmet for aktive medlemmer vælges på lige år.
Medlemmet for passive medlemmer og suppleanterne vælges hvert år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede, blandt dem formanden eller næstformanden. I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor Lauget. Referatet underskrives af formanden og gælder derefter, som bevis for det på mødet passerede.
Bestyrelsen afholder møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 8.    Laugets regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren leder et samlet kasse- og regnskabsvæsen og har over for bestyrelsen ansvaret for Laugets midler og regnskab. Kassereren udsender hvert halve år en regnskabsoversigt til bestyrelsens medlemmer og til revisorer.
Inden 31. januar fremsender kassereren regnskabet for det foregående år og statusopgørelsen til revisorer.
Revisorer reviderer regnskabet og forsyner dette med revisionspåtegning. Regnskabet med revisionspåtegning og bilag forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse. Kopi af regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 9.    Revisionen består af en person, der vælges på den ordinære general-forsamling, der vælges for 2 år ad gangen.

Skulle en revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen vælge en anden revisor, der dog kun kan fungere indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 10.    Hvert år, i marts måned, afholdes ordinær generalforsam¬ling, til hvilken bestyrelsen, skriftligt, indkalder samtlige medlemmer, med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden og vedlagt kopi af regnskabet.

Dagsorden skal have følgende punkter:

A.     Valg af dirigent.
B.     Formanden aflægger beretning om Lauget's stilling og  virksomhed i det forløbne år.
C.     Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år,  samt statusopgørelse pr. 31. december, til godkendelse.
D.     Valg af bestyrelse, jvf. § 7. pkt. 1 - 6.
E.      Valg af suppleanter, jvf. § 7. pkt. 8 og 9.
F.      Valg af revisor, jvf. § 9.
G.      Behandling af indkomne forslag. (herunder lovændringer).
H.      Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
I.        Eventuelt.

§ 11.    Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle Laugets anliggender.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder for¬handlingerne og bestemmer afstemningsmåden.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de fremmødte, stemmeberettigede, medlemmer ønsker det.
Alle afstemninger om udelukkelse skal ske ved skriftlig afstemning.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

I sager der ikke er opført på dagsordenen kan generalforsamlingen ikke tage bindende beslutning.
    Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

På generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der har været medlem i mindst et år, som er over 18 år og som ikke er i kontingentrestance, stemmeret.
Ved afstemninger gælder simpelt stemmeflertal.
Skulle stemmerne stå lige, gør formandens (næstformandens) stemme udslaget.
§ 12.    Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. men skal indkaldes, når mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer, jvf. § 11, skriftligt for¬langer det og har fremsat forslag til motiveret dagsorden, til bestyrelsen.

§ 13.    Medlemmerne er underkastet de regulativer og bestemmel¬ser, Lauget måtte fastsætte, samt de til enhver tid gældende bestemmelser for ophold på idrætspladser og skydebaner.

    2. Medlemmerne er forpligtet til at yde et antal ”interessetimer” 5-10 timer, der er nødvendige for Laugets virke.

§ 14.    Da Lauget er berettiget til at give våbenpåtegning, er Laugets bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 15.    Lauget har ret til at benytte Københavns Amts Skyttekorps emblem. (2 korslagte geværer med 1 krone over).

§ 16.    Forandringer i disse love kan kun ske på en generalforsamling med to/tredjedele af de afgivne stemmer, jvf. § 11. Forslag til forandringer i lovene skal bringes til medlemmernes kendskab sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 17.    Lauget kan kun opløses på en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling, hvor der begge gange er mindst tre/fjerdedele af de fremmødte, stemmeberettigede, medlemmer jvf. § 11,
    der stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning af Lauget, skal der være mindst 14 dage mellem den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling.

    Generalforsamlingen træffer i så tilfælde bestemmelse om det Lauget tilhørende materiel og øvrige aktiver. skal overdrages til DGI Storkøbenhavn eller tilfalder anden godgørende formål. Generalforsamlingen skal drage omsorg for at materiel der er modtaget til låns tilbageleveres.
.


                


Vedtaget af bestyrelsen for det nedlagte
"Københavns Amts Skyttekorps"
den 23. juli 1937.


Ændret af generalforsamlingerne:

den 26. februar 1941

den 22. februar 1950

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 1957

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 1989

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 20. marts 1991

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2001

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2003

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2004

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2005

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2007

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 31. marts 2010

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2015

Omredigeret og vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2019